De inzet van biomassa krijg veel aandacht tijdens het Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid op donderdag 6 februari in Hilversum. Ook is gesproken over de afstemming van het beleidsplan van de Amsterdam Economic Board op de MRA-inzet op het gebied van duurzaamheid. Andere onderwerpen kwamen slechts beknopt aan bod.

Inzet biomassa
In het portefeuillehouderoverleg vond een discussie plaats over de inzet van biomassa. Er zijn veel verschillende soorten biomassa die op verschillende wijzen worden ingezet/ toegepast onder geldende milieu- en subsidieregels.

De discussie spitste zich toe op de inzet van houtige biomassa als energiedrager. Over de voorwaarden voor en de noodzaak van het inzetten van biomassa als alternatief voor aardgas in een transitiefase is discussie. Uit de discussie komt naar voren dat hierbij door de aanwezige portefeuillehouders grote vraagtekens worden gezet. Bestuurders maken zich zorgen over de manier waarop het gebruik van houtige biomassa als energiedrager wordt gestimuleerd en de kaders die daarbij worden gehanteerd. Die zorg spitst zich met name toe op de duurzaamheid van de houtwinning in herkomstlanden, de gevolgen van het gebruik van houtige biomassa voor de luchtkwaliteit, het netto-effect van het gebruik van houtige biomassa op de CO2-uitstoot, de tijdelijkheid van het gebruik van houtige biomassa en de angst dat dit gebruik de zoektocht naar hoogwaardigere toepassing van houtige biomassa in de weg gaat staan.

Er komt in maart 2020 een landelijk rapport van de SER over biomassa en duurzaamheid. De leden van het PHO willen het standpunt over de aanwending van biomassa afwachten dat binnenkort door de landelijke overheid wordt ingenomen. De zorg bestaat bij de leden dat hoogwaardige toepassingen van houtige biomassa in de knel gaan komen en dat een tijdelijke keuze voor biomassa als alternatief voor aardgas tot een nieuwe werkelijkheid gaat leiden.

Deze zorgen zullen door een aantal deelnemers middels een brief onder de aandacht van de SER en het ministerie van EZK worden gebracht.

Beleidsplan Amsterdam Economic Board
Tijdens het overleg gaf Board-lid Jacqueline Cramer een presentatie over de beleidsvoornemens. Zij ging onder meer in op het verbeteren van de energie-efficiency van datacenters en hoe de Board samen met de provincies Noord-Holland en Flevoland en het MRA-bureau werkt aan de Human Capital Agenda Klimaatopgave.

Cramer ging ook in op het nieuwe beleidsplan van de Amsterdam Economic Board voor de komende vier jaar in relatie tot het MRA-programma Circulaire Economie. Zij gaf aan dat de Board zal doorgaan om met bedrijven tot afspraken te komen over circulair inkopen. Daarmee wordt aangehaakt op de inkoopafspraken die zijn gemaakt in het MRA-programma. Verder gaat de Board zich toeleggen op het verbeteren van skills en vaardigheden voor de circulaire economie via onderwijsinstellingen, op het geschieden inzamelen van bedrijfsafval en op het samen met de MRA verder uitwerken van het zogenaamde bedrijvenloket. Bedrijven en instellingen kunnen bij dit loket cases rond regelgeving aandragen van zaken waar zij tegen aanlopen bij het geven van invulling aan hun circulaire ambities.

MRA en Board gaan elkaar de komende jaren in de afstemming en samenwerking versterken en wel zodanig dat uit beider inzet één plus één drie ontstaat. Onderdelen zullen in de herijking van het MRA- programma Circulaire Economie, dat in mei dit jaar gereed is, worden meegenomen.

Positie MRA Duurzaamheid
Op dit moment wordt, mede vanuit ontwikkelingen rond de nieuwe MRA Agenda en het governance rapport over een nieuwe opzet voor de MRA-inzet, nagedacht over de positie van het programma Duurzaamheid en de daaronder vallende onderdelen, energie, circulaire economie en klimaatadaptatie. Afgesproken is dat de voorzitter van het portefeuillehouderoverleg verkennende gesprekken gaat voeren met andere platforms en programma’s in de MRA om op een later moment tot een definitief standpunt te komen. Mogelijk worden sommige portefeuillehouders hierover door haar benaderd.