Tijdens het MRA portefeuillehouder overleg duurzaamheid van september is het ontwerpprogramma ‘Herijking programma Circulaire Economie’ vastgesteld, samen met de daarbij behorende ontwerp-uitvoeringsagenda. Ander belangrijk agendapunt betrof de tweede Duurzaamheid Top op 29 oktober en dan met name de MRA Green Deal die in voorbereiding is.

Het nieuwe MRA programma Circulaire Economie 2020-2025 stond centraal tijdens het recente overleg van de bestuurders. Naast hun fiat aan het ontwerpprogramma stelden de portefeuillehouders de ontwerp-uitvoeringsagenda 2021/2022 vast. Hierin zijn de concrete acties voor de komende jaren zijn benoemd. Beide documenten worden nu aan alle MRA-partners voorgelegd voor een reactie. Daarna worden ze in 2021 definitief vastgesteld

Binnenkort gaat er een brief uit waarin wordt aangegeven wat precies als reactie op de ontwerpstukken wordt gevraagd. Hierover heeft eerst nog afstemming plaats met de trekkers, Jan Hoek (Almere) en Robert Berkhout (Haarlem). Het programma vervangt het bestaande ‘Ontwikkelplan Circulaire Economie’ dat in 2018 is vastgesteld en dat eind dit jaar afloopt.

Verder spraken de portefeuillehouders over de Green Deal die in voorbereiding is. Deze dient als antwoord op de coronacrisis om de MRA economie een impuls te geven en tevens de ambities op het gebied van duurzaamheid naderbij te brengen. Dit traject moet ertoe leiden dat op 2 december, tijdens de State of the Region, een aantal concrete afspraken tussen overheden, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen kan worden gepresenteerd.

Tijdens de tweede Duurzaamheid Top op 29 oktober staat de voortgang in de uitwerking van de Green Deal geagendeerd. Ook wordt tijdens deze top besproken hoe het er voor staat met de uitvoering van de tijdens de eerste editie van de Duurzaamheid Top gemaakte afspraken. Een agenda en uitnodiging aan bestuurders voor de 29ste oktober is inmiddels verzonden. Voor ambtenaren zal de Top te volgen zijn via een livestream. Hierover volgt nog bericht.

Ook hebben portefeuillehouders afgesproken dat begin 2021 een voorstel volgt hoe de MRA kan omgaan met bio-grondstoffen. Wat betreft de MRA-visie op het onderdeel biomassa en de tijdelijke inzet daarvan, wachten de portefeuillehouders eerst de reactie van het Rijk hierop af. Dit wordt binnenkort verwacht. In een brief heeft een groot aantal MRA-partijen zich eerder al terughoudend betoond over de inzet van biomassa als energiedrager.

Tevens bespraken portefeuillehouders kort een aantal andere punten. Eén daarvan was de vaststelling dat er vanuit het traject Human Capital Agenda Klimaatopgave een kader is opgesteld dat de komende tijd moet worden vertaald naar concrete acties.

Deze nieuwsbrief vormt een samenvatting van het verslag van het overleg van 16 september. Binnenkort verschijnt de integrale tekst van het verslag.

Vragen of opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het vorenstaande vragen of opmerkingen hebben dan verzoeken wij u contact op te nemen met Edwin Oskam (e.oskam@amecboard.com) voor het onderdeel energie en met Lex Hendriksen (ahendriksen@haarlem.nl) voor het onderdeel circulaire economie.