Op 14 februari heeft het Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid vergaderd. Besloten is dat in het najaar de MRA Duurzaamheid Top plaatsvindt. Deze krijgt als invalshoek de integrale doorwerking van duurzaamheid naar ruimte, bouwen en wonen, mobiliteit en economie. Ook is gesproken over onder meer de energietransitie, de Roadmap Inkoop en Opdrachtgeverschap en luierrecycling.

Nieuwe bestuurlijk trekker Programma Circulaire Economie
Het MRA-programma Circulaire Economie is lange tijd bestuurlijk getrokken door de wethouders Elly van Wageningen (Lelystad) en John Nederstigt (Haarlemmermeer). In Haarlemmermeer is na de uitgestelde verkiezingen vanwege de gemeentelijke herindeling recent een nieuw college aangetreden. Daarvan maakt John Nederstigt geen onderdeel meer uit. Hij is inmiddels als trekker opgevolgd door Marja Ruikgrok (ook Haarlemmermeer).

Afgesproken is in principe vast te houden aan het uitgangspunt dat er per deelregio één deelnemer is aan het PHO Duurzaamheid. Daarnaast worden de trekkers van de programma’s Circulaire Economie en Energietransitie afgevaardigd in het PHO. Omdat Marja Ruigrok (Haarlemmermeer) aan het PHO gaat deelnemen als mede-trekker van het onderdeel Circulaire Economie, zal wethouder Jorrit Nuijens van Diemen voortaan aan het PHO deelnemen als vertegenwoordiger van de deelregio Amstelland en Meerlanden.

Duurzaamheid Top
Dit najaar vindt de MRA Duurzaamheid Top plaats. Deze krijgt als invalshoek de integraliteit van duurzaamheid en beleidsvelden als ruimte, bouwen en wonen, mobiliteit en economie. Een aantal thema’s wordt uitgewerkt in duidelijke bestuurlijke verklaringen; deze worden voorafgaand aan de top aan de colleges en mogelijk ook aan raden voorgelegd.

De ambtelijke programmatrekkers voor Energie en Circulaire Economie komen in samenspraak met de bestuurlijke trekkers – gedeputeerde Van der Hoek en wethouders Van Doorninck, Hoek en Munnickendam – tot een concrete uitwerking. Deze wordt in het eerstkomende PHO op 16 mei besproken en mogelijk ook nog in een extra portefeuillehouderoverleg voor de zomer. Aandacht verdient in dit kader de relatie met de nieuwe MRA Agenda die de komende maanden wordt opgesteld.

De top vindt plaats in september /oktober en is primair gericht op MRA-bestuurders. De datum wordt op korte termijn bepaald en gecommuniceerd.

Roadmap Inkoop en Opdrachtgeverschap
De Roadmap Inkoop en Opdrachtgeverschap, het spoorboekje voor het gemeentelijk inkoopbeleid, is nagenoeg gereed en wordt in de vergadering van mei aan de portefeuillehouders voorgelegd. Op basis van de roadmap kunnen gemeenten bepalen waar ze rond circulair inkopen staan. Ook bevat het document praktische handreikingen voor de manier waarop inkoop in de hele organisatie belegd kan worden. Verder staat er informatie in over het meten van de voortang en bevat het document handreikingen voor de interne en externe communicatie.

In alle deelregio’s vinden binnenkort bijeenkomsten voor de bij dit onderwerp betrokken ambtenaren plaats. De uitnodiging wordt ook aan de portefeuillehouders van de betreffende deelregio in afschrift toegezonden.  Er wordt nog gezocht naar een manier of moment waar de roadmap aan een breder publiek als voorbeeld van een geslaagde gezamenlijke MRA-aanpak kan worden gepresenteerd.

Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën
Het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën ondersteunt regio’s bij het maken van deze strategieën. Denk aan kennis ontwikkelen en delen, data-ondersteuning of informatie over het Klimaatakkoord. Afgesproken is dat er zowel een Regionale Energie Strategie komt voor Noord-Holland Zuid als voor Flevoland. De rol van de MRA in dit dossier is ondersteunend en krijgt onder meer invulling via kennisuitwisseling en de integrale afstemming met andere relevante beleidsvelden waarop de MRA actief is zoals de bouwagenda, mobiliteit en de relatie met de Circulaire Economie.

Jaarplan MRA-programma energietransitie
Tijdens het PHO is ook gesproken over het jaarplan voor het MRA-programma energietransitie. Dat is opgezet vanuit de gedachte dat de inzet vanuit de MRA de voorbereiding van de Regionale Energie Strategieën in de regio Noord-Holland Zuid en de provincie Flevoland moet ondersteunen. Het programma geeft onder meer aan dat de inzet op het dossier energietransitie vooral ook gericht moet zijn op het verbinden van dat onderwerp met andere MRA-thema’s. De leden van het PHO onderschrijven de hoofdlijnen van het jaarplan.

Samenwerkingsovereenkomst Circulaire Luierverwerking
In afstemming met het AEB (Afval Energiebedrijf Amsterdam) is een businesscase uitgewerkt om luiers apart in te zamelen en te verwerken tot grondstoffen voor nieuwe producten. Door het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst geven gemeenten aan: (1) samen te willen werken aan het sluiten van de grondstoffenketen voor luiers, (2) te onderzoeken op welke manier en hoeveel luiers gemeenten apart gaan inzamelen en (3) producenten aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. De samenwerkingsovereenkomst wordt tezamen met onder meer een berekeningsmodel en een concept-collegevoorstel begin maart aan de gemeenten aangeboden. De gemeenten worden gevraagd voor 1 september aan te geven of zij de samenwerkingsovereenkomst onderschrijven en daarnaast tot inzameling en transport van luiers naar de nieuwe verwerkingsinstallatie van het AEB overgaan.

Inzameling zuiver textiel
De portefeuillehouders hebben kennisgenomen van een concept van een verklaring rondom transparantie in de keten van textiel. Het is de intentie dat de MRA-gemeenten zich actief uitspreken om alleen nog schoon textiel af te nemen en in te kopen. Dit onderwerp wordt nu verder uitgewerkt en komt later dit jaar terug op de agenda van het PHO.

Monitoren circulaire economie
Tevens hebben de portefeuillehouders kennis genomen van een inventarisatie van beschikbare data en meetmodel om de circulaire economie te monitoren. Ook hebben zij kennis genomen over wat nog nodig is om tot een compleet beeld te komen om de komende jaren effecten van de circulaire inspanningen te kunnen meten. Dit onderwerp komt later dit jaar terug in een concreet voorstel voor de nu nog ontbrekende zogenaamde kostenprestatie-indicatoren. Het nu uitgevoerde monitoringonderzoek staat op de site mraduurzaam.nl.

Naar het verslag
Dit bericht is een samenvatting van het verslag van het overleg van 14 februari van het MRA- portefeuillehoudersoverleg MRA Duurzaamheid. Klik hier voor de integrale tekst.

Vragen of opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het vorenstaande vragen of opmerkingen hebben dan verzoeken wij u contact op te nemen met Edwin Oskam (e.oskam@amecboard.com )voor het onderdeel energie en met Lex Hendriksen (ahendriksen@haarlem.nl) voor het onderdeel circulaire economie. Voor algemene vragen of opmerkingen over het MRA Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid kunt u contact opnemen met de secretaris Carina van Dijk (carina.van.dijk@flevoland.nl). Een volgende editie van deze terugmelding volgt na afloop van het komende portefeuillehouderoverleg van 16 mei.