Op 3 februari vond het MRA Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid plaats. Onderstaand leest u de afspraken die tijdens dit overleg zijn gemaakt. Deze samenvatting van het overleg wordt ook op de site MRADuurzaam.nl gepubliceerd.

Inbedding Duurzaamheid
Duurzaamheid is tegenwoordig een volwassen, integraal en doorsnijdend thema van de MRA Agenda. Voor de uitvoering past het dat de drie leidende MRA-platforms direct regie nemen voor een integrale duurzame benadering van hun aandachtsgebieden. Neem de verduurzaming van bedrijventerreinen, het vaart zetten achter circulaire woningbouw of het aanjagen van duurzame mobiliteit. Afgesproken is om de komende tijd te verkennen hoe dit het beste kan plaatsvinden. Wat is er nodig om de platforms te ondersteunen bij het toepassen van een integrale duurzame benadering? En hoe kan duurzaamheid hierin goed worden geborgd? Het zit in praktische zaken als de verantwoordelijkheid voor portefeuilles in de platforms en mogelijk ook in de vorming van een ‘overdrachtsteam’. Er is afgesproken om hier medio mei nog een keer met elkaar over te spreken.

Overdrachtsdocument
De verkiezingen werpen hun schaduw vooruit. De beide trekkende portefeuillehouders van het programma Circulaire Economie, Robbert Berkhout (Haarlem) en Jan Hoek (Almere), hebben hun ervaringen uit de afgelopen periode neergelegd in tien circulaire aanbevelingen. Hierin breken zij onder meer een lans  om op MRA-schaal te blijven werken aan circulariteit. In hun ogen moet de samenwerking zich nog meer dan tot nu toe ontwikkelen tot een collegebreed thema. Dit is nodig om de MRA-ambities adequaat in de eigen organisaties uit te rollen. Ook doen zij een oproep om nog meer dan toe nu toe met bedrijven in de gemeenten en deelregio’s samen op te trekken.

De portefeuillehouders hebben aangegeven de aanbevelingen te herkennen. Ze zullen nu door de beide trekkende wethouders naar de MRA-overheden worden gestuurd met de oproep deze bij de collegevorming en de uitwerking van coalitieprogramma’s mee te nemen.

Inzet op biogrondstoffen
Een voorstel over de inzet van biogrondstoffen is eerder besproken in het portefeuillehoudersoverleg van 18 oktober jl. Toen waren er nog enkele vraagpunten, met name over de relatie naar de biodiversiteit en het ecologisch beheer. Beide punten kunnen ook bij een aangescherpte inzet worden gewaarborgd.

Voor de portefeuillehouders reden om akkoord te gaan met de hoogwaardige verwerking van biogrondstoffen op MRA-schaal. Daarbij gaat het om zaken als:

  • het circulair aanwenden van maaisel en bermgras voor bijvoorbeeld grondstof voor circulair bouwmateriaal;
  • het gezamenlijk benutten van takken en houtafval voor circulair hout voor de bouw;
  • te bezien of het aandeel schoon huishoudelijk GFT-afval verhoogd kan worden door een betere samenwerking tussen overheden en afvalverwerkers.

 

Deze onderwerpen raken direct de portefeuilles openbare ruimte en afval bij de MRA-overheden. Vandaar dat is afgesproken om met hen de mogelijkheden te verkennen en eind dit jaar tot een concreet uitvoeringsplan te komen. Wordt vervolgd.

Lobby inzet
De portefeuillehouders willen tot een krachtigere lobby-inzet te komen. Daarbij zal worden aangehaakt op de initiatieven op dit vlak van onder meer de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland. De prioriteit ligt bij vijf onderwerpen: textiel, plastic, wet- en regelgeving om tot meer producentenverantwoordelijkheid te komen, het vergroenen van belastingen en het opheffen  van de splitsing tussen de inzameling van huishoudelijk afval en bedrijfsafval om hiermee logistieke voordelen te bereiken. Richting Europa gaat gedeputeerde Zita Pels de lobby-inzet coördineren. Na de verkiezingen wordt bepaald welke bestuurder(s) aanvullend richting het Rijk onderdelen kunnen oppakken.

MRA inzet op energie
Al eerder is in het portefeuillehoudersoverleg gesproken over de rol die de MRA nog kan en moet hebben op het onderdeel energie. Dit in het licht van alle trajecten die er op dit thema inmiddels lopen. Het PHO stemde in met het voorstel om vooralsnog de lopende activiteiten door te zetten, maar 2022 wel te gebruiken als overgangsjaar. In de loop van het jaar wordt een voorstel voorbereid voor het platform Ruimte over de inzet van de MRA op dit thema vanaf 2023, inclusief duidelijkheid over het benodigde budget. Daarbij zal nadrukkelijk de relatie tussen de inzet op dit thema en de follow up op de Verstedelijkingsstrategie worden bezien.

Energiearmoede
In 2021 is afgesproken om MRA-breed het probleem van de energiearmoede aandacht te geven. Uitgewerkt is hoe gemeenten dit kunnen tegengaan en waar precies de probleempunten liggen die om een gezamenlijke inzet vragen. In dat kader is ook een leerkring opgezet. Hierin werken zes MRA-gemeenten, met steun van TNO en het Servicepunt Duurzame Energie, samen aan een zo effectief mogelijke aanpak voor de korte termijn. Daarnaast wordt gewerkt aan een voorstel voor een programmatische aanpak op regionale schaal voor de middellange termijn.

Duurzaamheid Top 2022
Dit jaar vindt er opnieuw een Duurzaamheid Top plaats. Deze top zal vooral gericht zijn op de nieuwe lichting bestuurders die na de verkiezingen in MRA-verband actief worden. De Top heeft  als voorlopige werktitel  ‘The State of Sustainability’ (SOS). Ofwel: waar staan we nu in de MRA, wat hebben we bereikt en wat moeten we de komende jaren met elkaar oppakken om onze ambities te realiseren?

Vervolg
Vanuit de afspraken in het portefeuillehouderoverleg zult u de komende periode een aantal stukken ontvangen. Het gaat onder meer om de volgende documenten:

  • Eind deze maand een voorstel om de uitwerking ter hand te nemen op de onderdelen voor de openbare ruimte bij biogrondstoffen.
  • In maart het overdrachtsdocument Duurzaamheid van de beide trekkende wethouders Jan hoek en Robbert Berkhout met tien circulaire aanbevelingen;
  • Eind april meer informatie over de Duurzaamheid Top 2022.
  • Op uiterlijk 4 mei 2022 de stukken voor het portefeuillehouder overleg van 19 mei, met daarin het definitieve voorstel voor de Governance.

Contactpersonen
Mocht deze terugblik aanleiding geven tot vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Edwin Oskam (e.oskam@amsterdam.nl; 0613546510) of Lex Hendriksen (ahendriksen@haarlem.nl; 0646215266). Beide zijn actief verbonden aan het MRA-programma Duurzaamheid.

Cora Smelik,
Voorzitter MRA portefeuillehouder overleg Duurzaamheid