De portefeuillehouders Duurzaamheid van de MRA hebben tijdens hun juni-overleg ingestemd met het MRA-programma Circulaire Economie 2021-2026. Verder gaast de MRA met het zogenaamde materialenpaspoort werken. Voor de nieuwe lichting bestuurders na de komende gemeenteraadsverkiezingen komt er een overdrachtdocument. Tot slot zijn afspraken gemaakt over de agenda voor de Duurzaamheid Top op 15 oktober.

MRA-programma Circulaire Economie
Tijdens dit overleg is de definitieve versie van het MRA-programma Circulaire Economie 2021 -2026 vastgesteld. Tevens stelden de portefeuillehouders de Uitvoeringsagenda 2021-2022 van dit programma vast. De ontwerpversie van deze stukken was eerder al aan alle MRA-overheden toegezonden voor een reactie. De ontvangen reacties zijn in de nu vastgestelde documenten verwerkt. Er blijkt sprake van brede instemming met de inhoud van dit programma. Wanneer nu ook het Platform Economie het programma overneemt, ligt hiermee voor de komende vijf jaar het circulaire MRA-beleid vast.

De focus ligt op drie inhoudelijke sporen:
1. Verder gaan met circulair inkopen;

  1. Komen tot hergebruik van plastics, textiel en luiers;
  2. Werken aan integrale gebiedsontwikkelingen.

Bij dit derde punt gaat het om een integrale benadering. Kansen liggen in het inrichten van nieuwe woonwijken, de manier van bouwen en de toepassing van bouwmaterialen in de openbare ruimte.

Materialenpaspoort
Besloten is om het zogenaamde materialenpaspoort voor de MRA uit te werken. Dit document legt vast uit welke materialen een gebouw wordt opgebouwd. Dit met het doel om bij toekomstige renovaties of verbouwingen bestaande materialen maximaal te hergebruiken. In afstemming met de bouwsector en de MRA-gemeenten wordt bezien of in 2022 hierover een concreet voorstel voor toepassing haalbaar is, bijvoorbeeld het paspoort verplicht toepassen bij nieuwe woningen. Een voorstel hiertoe volgt medio 2022.

Overdracht aan nieuwe colleges
De verkiezingen voor de nieuwe colleges staan voor de deur. In maart volgend jaar gaan ook alle inwoners van de MRA-gemeenten naar de stembus. Met het oog op de nieuwe lichting MRA-bestuurders wordt een overdrachtdocument gemaakt. Onderdeel hiervan is de uitkomst van een onderzoek naar de uitvoeringskracht van door de MRA genomen maatregelen. Nu blijkt nog te vaak dat bestuurlijke ambities lastig in uitvoering komen. De portefeuillehouders willen meer inzicht hebben welke factoren hiertoe leiden.

In het kader van de overdracht document volgt er ook een serie aan bedrijfsbezoeken door de huidige portefeuillehouders. Ze willen daarmee laten zien wat er allemaal aan initiatieven en innovaties bij bedrijven zijn en op welke manier de MRA-overheden hierop kunnen aansluiten. Dit vanuit de gedachte dat bedrijfsleven en overheid het samen moeten doen.

Duurzaamheid Top
Tot slot hebben de portefeuillehouders de voortgang van de afspraken besproken die op 15 oktober tijdens de Duurzaamheid Top 2021 worden voorgelegd. Het gaat om onder meer afspraken in het kader van de afgesloten Green Deals. Alle MRA-overheden ontvangen hierover rond 10 juli meer informatie, ook om voorafgaand aan de Duurzaamheid Top de benodigde voorbereidende besluiten in de eigen colleges te kunnen nemen. Op 9 september is het volgende overleg van de portefeuillehouder Duurzaamheid.

MRA-programma Circulaire Economie
Tijdens dit overleg is de definitieve versie van het MRA-programma Circulaire Economie 2021 -2026 vastgesteld. Tevens stelden de portefeuillehouders de Uitvoeringsagenda 2021-2022 van dit programma vast. De ontwerpversie van deze stukken was eerder al aan alle MRA-overheden toegezonden voor een reactie. De ontvangen reacties zijn in de nu vastgestelde documenten verwerkt. Er blijkt sprake van brede instemming met de inhoud van dit programma. Wanneer nu ook het Platform Economie het programma overneemt, ligt hiermee voor de komende vijf jaar het circulaire MRA-beleid vast.

De focus ligt op drie inhoudelijke sporen:
1. Verder gaan met circulair inkopen;

  1. Komen tot hergebruik van plastics, textiel en luiers;
  2. Werken aan integrale gebiedsontwikkelingen.

Bij dit derde punt gaat het om een integrale benadering. Kansen liggen in het inrichten van nieuwe woonwijken, de manier van bouwen en de toepassing van bouwmaterialen in de openbare ruimte.

Materialenpaspoort
Besloten is om het zogenaamde materialenpaspoort voor de MRA uit te werken. Dit document legt vast uit welke materialen een gebouw wordt opgebouwd. Dit met het doel om bij toekomstige renovaties of verbouwingen bestaande materialen maximaal te hergebruiken. In afstemming met de bouwsector en de MRA-gemeenten wordt bezien of in 2022 hierover een concreet voorstel voor toepassing haalbaar is, bijvoorbeeld het paspoort verplicht toepassen bij nieuwe woningen. Een voorstel hiertoe volgt medio 2022.

Overdracht aan nieuwe colleges
De verkiezingen voor de nieuwe colleges staan voor de deur. In maart volgend jaar gaan ook alle inwoners van de MRA-gemeenten naar de stembus. Met het oog op de nieuwe lichting MRA-bestuurders wordt een overdrachtdocument gemaakt. Onderdeel hiervan is de uitkomst van een onderzoek naar de uitvoeringskracht van door de MRA genomen maatregelen. Nu blijkt nog te vaak dat bestuurlijke ambities lastig in uitvoering komen. De portefeuillehouders willen meer inzicht hebben welke factoren hiertoe leiden.

In het kader van de overdracht document volgt er ook een serie aan bedrijfsbezoeken door de huidige portefeuillehouders. Ze willen daarmee laten zien wat er allemaal aan initiatieven en innovaties bij bedrijven zijn en op welke manier de MRA-overheden hierop kunnen aansluiten. Dit vanuit de gedachte dat bedrijfsleven en overheid het samen moeten doen.

Duurzaamheid Top
Tot slot hebben de portefeuillehouders de voortgang van de afspraken besproken die op 15 oktober tijdens de Duurzaamheid Top 2021 worden voorgelegd. Het gaat om onder meer afspraken in het kader van de afgesloten Green Deals. Alle MRA-overheden ontvangen hierover rond 10 juli meer informatie, ook om voorafgaand aan de Duurzaamheid Top de benodigde voorbereidende besluiten in de eigen colleges te kunnen nemen. Op 9 september is het volgende overleg van de portefeuillehouder Duurzaamheid.