De meeste aandacht tijdens het september-overleg van de portefeuillehouders Duurzaamheid van de MRA ging uit naar de 2021-editie van de Duurzaamheid Top. Verder spraken de bestuurders over de thema’s governance en energiearmoede.

Het portefeuillehoudersoverleg (PHO) begon met een toelichting op de lopende discussie over de governance met betrekking tot duurzaamheid in MRA-verband. Een aantal bestuurders heeft hierin het voortouw genomen. Zij werken een voorstel uit over hoe duurzaamheid in dit verband het beste gepositioneerd kan worden en wat de rol van het portefeuillehouderoverleg hierin is. Tijdens het PHO werden de overige leden kort bijgepraat en meegenomen in de planning. Tijdens het overleg op 18 november zal hier verder over worden gesproken.

Daarnaast is vooral  vooruit gekeken naar de Duurzaamheid Top van 15 oktober. Daarbij was – behalve voor de invulling van die Top – veel aandacht voor het gebrek aan uitvoeringscapaciteit bij met name kleinere gemeenten. Ook kwam de gedachte op om gezamenlijk een signaal richting het Rijk af te geven dat gemeenten meer mogelijkheden moeten krijgen om de uitvoering van met name het klimaatakkoord op te pakken. Bij dit agendapunt werd ook de suggestie gedaan om na de Duurzaamheid Top een brief op te stellen die MRA-overheden kunnen gebruiken om hun raden en staten te informeren over de uitkomsten. Afgesproken is om uiterlijk 1 oktober de tijdens de Top gemaakte afspraken te ondertekenen.

Op de agenda stonden verder de inzet op de thema’s energiearmoede en slimme energiesystemen. Met betrekking tot het eerste onderwerp waren de bestuurders enthousiast over de resultaten uit de verkenningsfase. Zij stemden in met de voorgestelde vervolgstappen. Voor de inzet op het thema slimme energiesystemen ontbrak de tijd om dit te bespreken. Daarom gaat wethouder Baerveldt, de bestuurlijk trekker, daarvoor nu eerst in gesprek met de gedeputeerden Stigter en Fackeldey. In een volgend PHO wordt dan over de te nemen vervolgstappen bericht.