Tijdens het MRA portefeuillehouderoverleg Duurzaamheid van februari is over een groot aantal zaken gesproken. Veel aandacht ging uit naar de Human Capital Agenda Klimaatopgave en de Duurzaamheid Top 2021.

Mededelingen
Het PHO begon met een aantal belangrijke mededelingen:

  • Gedeputeerde Smelik gaf een korte terugkoppeling van haar overleg met voorzitters van andere MRA-gremia over het governance traject. Binnenkort wordt hierop een breder vervolg georganiseerd, waarin ook duidelijk wordt wat dit traject gaat betekenen voor het PHO Duurzaamheid.
  • Wethouder Berkhout riep MRA-partijen op om – voor zover zij dat nog niet hebben gedaan – te reageren op het ontwerp programma & – uitvoeringsagenda CE + Circulair Inkopen. Afgesproken is dat er een herinneringsbrief uitgaat.
  • Programmamanager Oskam deed namens gedeputeerde Stigter een mededeling over de procedure om te komen tot besluitvorming over de toekomst van het warmteprogramma. De MRA-partijen worden nadrukkelijk bij deze procedure betrokken. Hij meldde ook dat er in april een inhoudelijke bijeenkomst voor bestuurders wordt georganiseerd over de vanuit het warmteprogramma ontwikkelde bronnenstrategie. Centraal staat dan de potentie en benutting van beschikbare alternatieven voor aardgas in de regio.
  • Wethouder van Doorninck gaf tijdens het PHO aan een notitie over recente ontwikkelingen op het terrein van aardwarmte na te willen zenden.

Human Capital Agenda Klimaatopgave
Als bestuurlijk trekker van de Human Capital Agenda Klimaatopgave (HCAK) gaf gedeputeerde Appelman samen met mevrouw Noordhoek van de provincie Noord-Holland een toelichting op de ontwikkelingen op dat dossier. De presentatie maakte duidelijk dat de coronacrisis het belang van deze Agenda zeker niet heeft verminderd en er aan heeft bijgedragen dat er vele relevante initiatieven in gang zijn gezet. De HCAK brengt deze initiatieven in kaart en stimuleert de afstemming daarover met relevante stakeholders. De leden van het PHO toonden zich enthousiast over de concrete initiatieven die inmiddels in gang zijn gezet, maar spraken ook hun zorg uit over de nog onduidelijke verbinding met de Green Deal Duurzame Banen. Zie ook het recente interview van MRA Duurzaam met Annelies Spork, programmamanager House of Skills: Juiste ‘skills’ bepalen succes duurzaamheidsambities.

Derde Duurzaamheid Top
Het PHO stemde in met de voorstellen voor de voorbereiding van een Derde Duurzaamheid Top in oktober 2021. Toegewerkt wordt naar ondertekening van maximaal vier concrete afspraken. Gekozen is voor een helder en realistisch tijdpad, waarin partijen vanaf het begin worden meegenomen. Om MRA-overheden maximaal te informeren, gaat er begin maart een brief uit met een ‘spoorboekje’ richting de Derde Duurzaamheid Top. Het is de bedoeling om in de periode mei/juni voorbereidende besluiten te nemen over de onderdelen die aan de orde komen. Hiermee kan worden bereikt dat op die Top concrete instemmingsbesluiten over deze onderdelen genomen kunnen worden.

Vanuit het PHO werd expliciet aandacht gevraagd voor het belang van de bestuurlijke inbedding, monitoring en goede verbindingen met andere MRA-gremia en niet-overheden.

Spoorboekje MRA Duurzaamheid top 2021

Brief aan overheden over Duurzaamheid Top 2021

Diversen
De agendapunten ‘Energiearmoede’ en ‘Kennis- en Innovatieagenda Amsterdam Klimaatneutraal’ zijn niet aan de orde gekomen. Het eerste onderwerp kwam niet aan de orde door tijdgebrek en het tweede onderwerp is op verzoek van wethouder Van Doorninck aangehouden tot het volgende PHO. De bestuurlijke trekkers voor het onderwerp energiearmoede, de wethouders Baerveldt en Sikkes, willen  de komende maanden een nadere verkenning van dit thema laten uitvoeren. Via een e-mailrondje hebben de PHO-leden inmiddels ingestemd met het voorstel.