De klimaatverandering tegengaan door gebouwen en de glastuinbouw duurzaam te verwarmen. Dát is de inzet van de samenwerkingsovereenkomst ‘Gezamenlijke uitgangspunten aardwarmteontwikkeling MRA’.

De samenwerkingsovereenkomst is bedoeld om het gebruik van aardwarmte in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) te versnellen, met oog voor het borgen van de veiligheid, duurzaamheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid. In dit kader zijn uitgangspunten gedefinieerd voor de ontwikkeling van aardwarmteprojecten in de regio.

De samenwerking kan voorkómen dat bedrijven de ondergrond trachten te monopoliseren of dat projecten elkaar in de weg zitten. Mogelijk zijn er ook schaalvoordelen te behalen. Voor zowel publieke als private partijen heeft de overeenkomst als meerwaarde dat ze elkaar kunnen aanspreken op de bijbehorende acties en van elkaar duidelijkheid krijgen. Dit schept naar buiten toe duidelijkheid dat partijen er niet alleen voor staan.

Oproep tot aanhaken
De samenwerkingsovereenkomst staat nadrukkelijk open voor alle partijen die de uitgangspunten en doelen onderschrijven. Ondertekening is voorzien medio september 2020.

Download concept samenwerkingsovereenkomst ‘Gezamenlijke uitgangspunten aardwarmteontwikkeling MRA’ >>