Circulaire economie MRA: Alleen ga je sneller, regionaal kom je verder

Binnen de MRA werken overheden (33 gemeenten en 2 provincies) samen aan het vooruitbrengen van de circulaire economie. Hierbij wordt er zowel naar lokale belangen gekeken, als naar regionale kansen. Dat is elke keer een zorgvuldige afweging.

Het is belangrijk dat de Ontwikkelvisie Circulaire Economie voor elk van de overheden relevant is. Daarom wordt veel aandacht besteed aan het betrekken van alle bestuurders en ambtenaren bij nieuwe ontwikkelingen.

Programmateam

Programmamanager Lex Hendriksen, grondstoffenregisseurs Jolein Baidenmann en Marten Boels, verbinder Yolanda Musson en secretaris Deborah van de Velde vormen samen het programmateam. Zij zijn verantwoordelijk voor de voortgang van het programma en de diverse acties en werkgroepen. Daarnaast stimuleren zij de ontwikkeling van beleidsvoorstellen en advisering aan bestuurders en werken zij aan het betrekken van de diverse partijen bij de transitie naar een circulaire economie in de MRA.

MRA-schema

Bestuurlijke trekkers

De bestuurders komen bij elkaar in het Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid, waar zij circulariteit en energie bespreken. De bestuurders overleggen over de grote lijnen van de circulaire toekomstvisie. Na afstemming met de projectgroep Circulaire Economie, worden voorstellen bij dit portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid voorgelegd. Zo ontstaat er bestuurlijk draagvlak voor de ideeën vanuit de werkgroepen.

Voor het programma Circulaire Economie zijn twee bestuurlijke trekkers aangewezen. Zij promoten de circulaire economie en de activiteiten van het programma binnen en buiten de regio. Dit zijn de duurzaamheidswethouders van Haarlemmermeer en Lelystad.

Projectgroep Circulaire Economie

De projectgroep Circulaire Economie bestaat uit ambtenaren uit alle deelregio’s. Deze projectgroep adviseert het projectteam en zorgt voor de voorbereiding richting bestuurders.

Werkgroepen

In de diverse werkgroepen werken ambtenaren uit verschillende gemeenten en de twee betrokken provincies samen aan nieuwe beleidsvoorstellen en het afstemmen en harmoniseren van beleid. Ook het bedrijfsleven wordt bij de werkgroepen betrokken. Deelname van de deelregio’s en van de kleinere gemeenten krijgt expliciete aandacht.

Er zijn werkgroepen voor de zes grondstofstromen, voor circulair inkopen & opdrachtgeverschap en ook voor de onderwerpen wet- en regelgeving, monitoring/meten, bedrijfsafval en lobby komen ambtenaren bij elkaar om voorstellen uit te werken.

De werkgroepen zetten zich in voor:

 • het delen van kennis en ervaring, leren van elkaar
 • het opzetten van samenwerkingsprojecten
 • het opstellen van beleidsvoorstellen
 • verbinding tussen gemeenten
 • het coördineren van lokale inbreng.

Verbinders zorgen voor samenhang deelregio’s
De deelregio’s zijn belangrijke samenwerkingsclusters. Binnen de deelregio’s werken bestuurders samen aan de actiepunten uit de MRA-Agenda. Een deelregio bevat kleine en grote gemeenten, die bij al het MRA-beleid betrokken worden.
Per deelregio wordt gewerkt met zogenaamde ‘verbinders’. Deze verbinders:

 • stimuleren en coördineren een inhoudelijke inbreng vanuit de deelregio’s in het MRA-ontwikkelplan Circulaire Economie en Energietransitie
 • adviseren bij bestuurlijke besluitvorming binnen de deelregio over het MRA-ontwikkelplan Circulaire Economie en Energietransitie
 • koppelen vragen aan kennis & informatie binnen de eigen deelregio aan MRA-kennisdragers en vice versa.

Verbinders voor circulaire economie vanuit de zeven deelregio’s zijn :

 • Almere-Lelystad: Guido Vermeer
 • Amstelland-Meerlanden: Diana Dorresteijn, Haydee op t Veld
 • Amsterdam: Natascha Spanbroek
 • Gooi en Vechtstreek: Marc Maassen
 • IJmond: Niek Ruiter
 • Zaanstreek-Waterland: Damir Dulovic
 • Zuid-Kennemerland: Alex Jansen

Ook de aangesloten provincies worden vertegenwoordigd:
provincie Noord-Holland: Franck Kuiper
provincie Flevoland: Carina van Dijk ,Yolanda Musson en Guido Vermeer

Vanuit het projectteam onderhoudt Yolanda Mussons de contacten met de verbinders en de deelregio’s.