De woningbouwopgave samen met de ruimtelijke ontwikkeling in de MRA op een circulaire manier invullen. Niets minder is het doel van het programma ‘Circulaire gebiedsontwikkeling’.

De traditionele manier van bouwen in Nederland is verantwoordelijk voor circa 50% van het grondstoffenverbruik, 40% van het totale energieverbruik en circa 35% van alle CO2-uitstoot. Kortom de noodzaak voor circulair bouwen is ontzettend groot. De ervaring en kennis over circulair bouwen, met name de ruimtelijke impact daarvan, is echter nog gering. Om in deze behoefte te voorzien is de programmalijn ‘Circulaire gebiedsontwikkeling’ ontwikkeld. De nieuwe lijn maakt onderdeel uit van het programma Circulaire Economie van de MRA.

In 2022 lag de focus voornamelijk op kennisuitwisseling. Zo zijn meerdere werkgroepen georganiseerd en vond in samenwerking met de TU Delft de masterclass ‘Circulair bouwen en circulaire gebiedsontwikkeling’ plaats. Verder is in samenwerking met het portefeuillehouderoverleg Bouwen & Wonen het convenant ‘Toekomstbestendig bouwen’ gesloten. Circulair bouwen is in dit convenant één van de zes thema’s.

In 2023 wordt de focus gelegd op drie zaken. Allereerst wordt, in samenwerking met Platform Ruimte, een handreiking integrale duurzame gebiedsontwikkeling opgesteld. Deze handreiking zal ingaan op wat je in gebiedsontwikkeling kan eisen op thema’s als circulariteit, energie, biodiversiteit, klimaatadaptiviteit en mobiliteit. Daarbij zal zeker ook oog zijn voor de onderlinge samenhang. Waar schuren deze thema’s en waar liggen koppelkansen? In het kader van de schaarse ruimte is bovendien inzicht in de ruimtelijke samenhang zeer relevant.

De tweede actie is gericht op verdieping. Dit gebeurt, in samenwerking met het Regionaal Programma Cirkelstad (RPC), in het leertraject dat verbonden is aan het Convenant Toekomstbestendig Bouwen. Verder zal onderzocht worden of en hoe de overige thema’s uit het convenant meegenomen kunnen worden in de projectevaluaties van het RPC.

De derde actie heeft een relatie met het Platform Bedrijven en Kantoren (PLABEKA). Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) heeft de opdracht gekregen om de verduurzaming van bedrijventerreinen in de MRA vorm te geven.  Vooralsnog ligt de focus echter op de energietransitie, terwijl er ook mooie circulaire kansen liggen. In samenwerking met PHB zal onderzocht worden hoe circulariteit onderdeel kan worden van de integrale verduurzaming van bedrijventerreinen. Een voorstel voor een aanpak volgt medio juni.

Al met al zullen de drie speerpunten moeten leiden tot een betere borging van circulariteit in gebiedsontwikkeling.

Mail voor vragen, opmerkingen of tips naar merel@c-creatrs.org en jelle@c-creators.org.