MRA Duurzaam werkt dit jaar aan dertien acties. Deze staan in de Uitvoeringsagenda Circulaire Economie 2023. Dit kwartaal staan drie acties op de rollijst: duurzaam inkopen, circulair textiel en duurzame bedrijventerreinen. Wat staat er te gebeuren?

Op weg naar € 2 miljard duurzaam inkopen

In MRA-verband is ingezet op 10% circulair in kopen in 2022. In volume uitgedrukt gaat het om het slordige bedrag van € 400 miljoen. Voor de MRA is dit een eerste stap op weg naar het volgende doel: 50% duurzame inkoop in 2025.

Wat blijkt? Negentien van de dertig MRA overheden hebben volgens afspraak hun rapport aangeleverd. Hieruit blijkt dat ze gemiddeld al op 34 % circulair inkopen en aanbesteden zitten.

Helaas hebben drie gemeenten aangegeven niet langer inzet te kunnen geven aan duurzaam inkopen. De overige acht moeten hun rapportage nog indienen. Zij geven aan hiertoe nu geen mogelijkheid te hebben. Het ontbreekt hen vooral aan capaciteit.

Toch is er positief nieuws te melden. Een eerste schatting wijst namelijk uit dat de negentien gemeenten die wel hebben gerapporteerd in volume uitgedrukt de 400 miljoen inkoop voor de MRA-breed hebben gerealiseerd. Als deze gemeenten doorgaan op de ingeslagen weg kan, zeker als de achterblijvers aanhaken, met succes toegewerkt worden naar € 2 miljard (50 %) duurzaam inkopen in 2025.

Uitvoeringsplan textiel in de maak

De Metropoolregio Amsterdam, met de grootste textielindustrie van Nederland, is mondiaal koploper op het gebied van circulair textiel. De contouren van het uitvoeringsplan circulair textiel zijn gezet. Nog dit jaar wordt het gehele uitvoeringsplan verwacht. .

De basis op weg naar het uitvoeringsplan vormt de Visie en Roadmap Circulair Textiel, een gezamenlijk product van ondernemers, onderzoekers en overheid. Zij zetten in op een haalbaar doel: 70% circulaire textielverwerking medio 2030. “Een forse ambitie”, aldus programmamanager Marten Boels. Het uitvoeringsplan is een belangrijke stap op weg naar dit doel. “Hierin leggen we vast wat er daadwerkelijk staat te gebeuren om als regio onze doelstellingen waar te maken.” Over het uiteindelijke succes kan Marten nog niets zeggen. “Aan de ene kant zie ik veel beweging. De noodzaak en de urgentie zijn voor iedereen hartstikke duidelijk. Daar staat tegenover dat het ook duidelijk gezamenlijk pionieren is. Ga je als ondernemer voor je individuele doelstellingen of ga je ook tijd investeren in een maatschappelijk doel met een nog onzekere uitkomst. Ik zie voor ons een rol weggelegd om de twijfelaars over de streep te trekken.”

Uit de gesprekken met de partijen komt naar voren dat hoogwaardige recycling van textiel het meest kans van slagen heeft. Dat er noodzaak is om deze opschaling voor elkaar te krijgen, komt ook naar voren uit de eerste uitkomsten van de monitor van de Denim Deal. De MRA is hier mede-ondertekenaar van. Hieruit blijkt dat zowel brands als recyclers een extra nodig hebben om uit een kip-ei-dilemma te komen. Naar verwachting is in het vierde kwartaal 2023 het concrete uitvoeringsplan, inclusief financieringsvoorstel, gereed voor besluitvorming.

Grondstofstroomanalyse op bedrijventerreinen

De derde actie voor dit kwartaal gaat over bedrijventerreinen. De MRA heeft er 208. Met drie ervan wordt een concreet plan uitgebroed.

Speerpunten bij het verduurzamen van de bedrijventerreinen zijn energiereductie en energietransitie. Dit gebeurt via het Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen, de provincie Noord-Holland en een aantal deelregio’s.

Tot nu bleef circulariteit in de aanpak naar bedrijven terreinen achter. Dat moet veranderen vinden de MRA-bestuurders. Vandaar dat er nu een voorstel aan het Platform Economie is voorgelegd. Plan is om op drie nog te selecteren bedrijventerreinen aan de slag te gaan met een rest- en grondstofstroomanalyse. De focus ligt op hoe bedrijven nuttig restafval aan elkaar kunnen doorspelen. Op basis van de ervaringen van de drie bedrijven volgt in 2024 een voorstel voor een meerjarige totaalaanpak.