Waterschap Amstel, Gooi en Vecht investeert in een groengasinstallatie bij de rioolwaterzuivering (rwzi) in het westelijk havengebied in Amsterdam. Deze installatie zet – het op de zuivering geproduceerde – biogas om naar groengas, een duurzaam alternatief voor aardgas.

Groengas is geschikt om aan het aardgasnet te leveren, maar is ook te gebruiken als brandstof voor (vracht)auto’s. Zo ontstaat minder vraag naar aardgas. Hiermee levert het waterschap een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en de verduurzaming van de regio.

Zuiveringsslib
Het waterschap is verantwoordelijk voor het zuiveren van het afvalwater van inwoners en bedrijven. Dit gebeurt onder andere op de rioolwaterzuivering in het westelijk havengebied in Amsterdam. Na het zuiveren van dit afvalwater blijft er zuiveringsslib over. Dit zuiveringsslib wordt vergist tot biogas, het slib wordt daarna verbrand. Het biogas bestaat uit methaangas en CO2. In de groengasinstallatie wordt C02 uit het methaangas gehaald. Zo blijft er groengas over. Dit heeft dezelfde calorische waarde als aardgas. Groengas heeft daarmee dezelfde kwaliteit als aardgas, en kan daarmee dienen als duurzaam alternatief.

Duurzame toepassing
Via een tussenpartij biedt het waterschap het groengas straks aan bij brandstofstations in de regio. Het gas kan ook worden ingezet om met name ‘oude wijken’ te verwarmen waar het minder makkelijk is om van het gas af te komen. Dit past in de ‘transitievisie Warmte’ van de gemeente Amsterdam. 30% van het groengas kan hiervoor gereserveerd worden. Het groengas kan ook door het waterschap zelf worden gebruikt. Bij het produceren van groengas ontstaat tevens zuiver CO2 dat duurzaam wordt ingezet in de glastuinbouw.

Bouw en exploitatie
Momenteel wordt het biogas door het Afval- en Energiebedrijf Amsterdam (AEB) verwerkt tot elektriciteit en warmte. Dit contract eindigt eind 2020. Daarom heeft het waterschap er nu voor gekozen om te investeren in de bouw en exploitatie van een groengasinstallatie om vanaf 2021 het biogas te bewerken tot groengas.

Voor de ontwikkeling en bouw van de groengasinstallatie wordt 9,6 miljoen euro beschikbaar gesteld door het waterschap. Deze investering pakt minimaal kostenneutraal uit. Zo gaat duurzaamheid hand in hand met een doelmatige besteding van publieke middelen. De bouw van de groengasinstallatie start in maart 2020. De installatie wordt een jaar later opgeleverd en in gebruik genomen.

Omdat het waterschap de kennis en kracht van de markt optimaal wil benutten vult het waterschap de bouw en exploitatie samen in met een marktpartij. In de contractuele overeenkomst met deze partij blijft het waterschap volledig eigenaar van de groengasinstallatie.