Investeringen in waterstof en warmtenetten zijn nodig om het elektriciteitsnet in Noord-Holland substantieel te ontlasten. Dit blijkt uit onderzoek van de provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam en Port of Amsterdam in samenwerking met netbeheerders Gasunie, TenneT en Alliander. Om de beschikbaarheid van energie en betrouwbaarheid van het net ook op de lange termijn te kunnen garanderen, is het zaak om tijdig maatregelen te nemen. 

De energietransitie en economische groei vragen steeds meer capaciteit van het elektriciteitsnet. Zo groeit de vraag naar elektriciteit hard doordat bijvoorbeeld steeds meer huizen van aardgas overschakelen op elektrische warmtepompen, door het groeiende aandeel elektrische voertuigen en nieuwe spelers zoals datacenters die grote hoeveelheden energie verbruiken. Ook worden er op steeds meer plekken grote hoeveelheden duurzame elektriciteit opgewekt door zonneweiden en windparken. Ook die ontwikkeling vraagt veel extra capaciteit van het elektriciteitsnet. Gevolg is dat de belasting op een aantal plaatsen aan zijn limiet zit.

Met name in het stedelijk gebied van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) legt het geheel aan woonwijken, werklocaties, datacenters, forse mobiliteitsstromen en de luchthaven Schiphol druk op alle lagen van het elektriciteitsnetwerk. Om de industrie rond het Noordzeekanaal te helpen bij hun klimaatdoelstellingen, is daarnaast volgens het onderzoek behoefte aan een waterstofnet en een CO2-net. Naast investeringen in waterstof, warmtenetten en uitbreiding van het elektriciteitsnet moet de MRA kijken naar nieuwe oplossingen op het gebied van smart grids en het flexibel laden en ontladen van elektrische auto’s. Om de betrouwbaarheid van het energiesysteem te garanderen, is bovendien een nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen bij de elektriciteits- en gasinfrastructuur nodig.

Vier scenario’s
Het onderzoek, dat is uitgevoerd door CE Delft, TNO/ECN en Studio Marco Vermeulen laat zien hoe de vraag en het aanbod van energie zich tussen 2020 en 2050 ontwikkelt en wat dit betekent voor de energie-infrastructuur in Noord-Holland. Bij het onderzoek zijn uiteenlopende belanghebbenden betrokken.

In de studie zijn vier toekomstscenario’s onderzocht. Alle scenario’s laten een vraag naar waterstof zien als alternatief voor gas in industriële productieprocessen, brandstof voor transport en om duurzaam opgewekte energie op te slaan.

Als partijen die betrokken zijn bij de energielevering samenwerken, zijn de opgaven tijdig op te lossen. Uitgangspunt bij nieuwe ontwikkelingen is dat vraag en aanbod zo veel mogelijk geclusterd en gebundeld worden, zodat bestaande en nieuwe energie-infrastructuur zo efficiënt mogelijk benut kan worden en onnodige maatschappelijke investeringen voorkomen kunnen worden.

Vervolgacties
Het onderzoek is een belangrijke aanleiding om de samenwerking te verstevigen om tot een toekomstbestendig energiesysteem te komen in de provincie Noord-Holland. De resultaten uit deze studie worden meegenomen in de twee Regionale Energie Strategieën (RES) in de provincie voor Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid, in de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal en het uitvoeringsplan Energietransitie Noordzeekanaal.